CONTACTS

Prof. Lyudmila Gulyaeva, PhD, DB
Institute of Molecular Biology & Biophysics
Timakov Str. 2/12
Novosibirsk, 630117, Russia
PHONE: +7-383-334-8840
FAX: +7-383-335-9847
Mobil: + 7 913-916-1272
e-mail: gulyaeva@niimbb.ru
e-mail: lfgulyaeva@gmail.com
Skype: lyudmila.gulyaeva

Sergei P. Kovalenko (Moscow)